راهنماي درخواست صدور پروانه توليد انفرادي

راهنما

1. پیش از ثبت فرم درخواست صدور پروانه تولید انفرادی نکات داخل کادر "توجه" را به دقت مطالعه نمایید.

2. درخواست

• تاریخ ثبت درخواست: برابر با تاریخ جاری و غیر قابل تغییر است.

• شخصیت (حقیقی/ حقوقی): در صورتی که برای شرکت یا کارگاه خود درخواست جواز بدهید، میبایست شخصیت حقوقی را انتخاب نمایید.در صورتی که شخصیت حقوقی باشد، فیلد "کد ملی مسئول کارگاه" را مشاهده مینمایید. ابتدا از صفحه اصلی، "ثبت نام صنعتگر/ هنرمند" را انتخاب کرده و مسئول کارگاه را به عنوان شخص حقیقی در سیستم ثبت نمایید. در صورتی که قبلا در سیستم ثبت شده نیازی به ثبت مجدد نمیباشد. سپس کد ملی شخص را وارد کرده و بر روی دکمه "بررسی ثبت مشخصات مسئول کارگاه " کلیک نمایید تا نام و نام خانوادگی و شماره ملی شخص را به شما نمایش دهد.

• نوع درخواست: برابر با انتخاب نوع درخواست است و غیر قابل تغییر می باشد.

• متقاضی: به طور پیش فرض برابر با نام و کد ملی شما و غیر قابل تغییر اس.

3. رشته فعالیت

هر پروانه تولید انفرادی برای یک گروه فعالیت می تواند صادر شود.

• گروه فعالیت: به ازای هر گروه فعالیت چندین رشته فعالیت وجود دارد و با انتخاب گروه فعالیت، رشته فعالیت مقداردهی می‌شود.

• رشته فعالیت: به ازای هر رشته فعالیت ممکن است چندین زیررشته وجود داشته باشد و با انتخاب رشته فعالیت، زیررشته فعالیت مقداردهی می‌شود.

• زیر رشته فعالیت: به ازای هر رشته فعالیت، ممکن است چندین زیر رشته وجود داشته باشد. در صورتی که مقدار این گزینه خالی باشد، یعنی برای رشته فعالیت شما زیر رشته ای تعریف نشده است.

• شناسه 6 رقمی رشته: به صورت خودکار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• کد رشته در فنی حرفه¬ای: به صورت خودکار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• عنوان رشته در فنی حرفه¬ای: به صورت خود کار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

4. نیروی شاغل

• برای پروانه تولید انفرادی بر اساس جنسیت متقاضی به صورت خود کار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

5. میزان تولید سالیانه

• تاریخ شروع فعالیت: تاریخی که فعالیت خود را شروع کرده اید. این تاریخ نمیتواند با تاریخ امروز برابر باشد.

• میزان تولید سالیانه: میزان تولید سالیانه و همچنین واحد سنجش آن را مشخص کنید.

• ارزش تولید سالیانه: ارزش کالای تولید شده در کارگاه خود در طول یک سال را وارد کنید.

6. وضعیت بیمه متقاضی

• فاقد بیمه: در صورتی که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارید، این گزینه را انتخاب نمایید.

• دارای بیمه: در صورتی که دارای بیمه هستید باید موارد زیر را تکمیل نمایید

✔ نوع بیمه: یکی از انواع را انتخاب کنید.

⚬ در صورتی که سایر را انتخاب نمودید باید نوع بیمه خود را نیز وارد کنید.

✔ شماره بیمه: شماره بیمه خود را با دقت وارد کنید.

✔ تاریخ شروع بیمه: تاریخی آغاز بیمه خود را به دقت وارد کنید.

✔ تعداد افراد تحت تکفل: تعداد افرادی که تحت بیمه شما قرار گرفته اند را وارد کنید.

7. محل فعالیت

• نوع فعاليت: نوع محل فعالیت خود را با توجه به مسکونی یا کارگاهی بودن انتخاب نمایید.

• نوع مالکيت محل فعاليت: نوع مالکیت محل فعالیت را انتخاب کنید.

• استان محل فعالیت: استان محل فعالیت خود را با دقت مشخص کنید. چنانچه استان محل فعالیت خود را اشتباه مشخص کنید درخواست شما رد و بررسی نخواهد شد و مجددا باید درخواست خود را ثبت کنید.

• شهر محل فعالیت: شهر محل فعالیت خود را بر اساس استان محل فعالیت خود مشخص کنید.

• نوع محل فعالیت: شهر، روستا یا منطقه عشیره‌ای را مشخص کنید.

• روستاي محل فعالیت: چنانچه محل فعالیت شما روستا است نام آن را وارد کنید.

• منطقه عشیره‌ای فعالیت: چنانچه محل فعالیت شما منطقه¬ی عشیره¬ای است، نام آن را وارد کنید.

• آدرس پستي محل فعالیت: آدرس کامل شامل خیابان و کوچه و محله و ... را با دقت تکمیل کنید.

• کد پستي۱۰ رقمي محل فعالیت: کد پستی 10 رقمی محل فعالیت خود را (مانند 1593833589) به دقت وارد کنید.

• تلفن محل فعالیت: تلفن محل فعالیت خود را به دقت به همراه پیش شماره شهر (مانند 0218894189) وارد کنید.

• کروکی محل فعالیت: تصویر کروکی محل فعالیت خود را در پیوست قرار دهید. (اختیاری است)

• نقشه محل فعالیت: بر روی نقشه محل فعالیت خود را مشخص کنید. (اختیاری است)

8. محل سکونت

محل سکونت هر شخص شامل موارد زیر است که باید به‌طور دقیق کامل شود.

• استان محل سکونت: استان محل سکونت خود را مشخص کنید. استان محل سکونت و استان محل فعالیت باید یک استان انتخاب شود.(به عنوان مثال استان محل فعالیت اصفهان و استان محل سکونت اصفهان) چنانچه دو استان متفاوت انتخاب شود، سیستم اجازه ثبت اطلاعات را به شما نخواهد داد.

• شهر محل سکونت: شهر محل سکونت خود را بر اساس استان محل سکونت خود مشخص کنید.

• نوع محل سکونت: نوع محل سکونت خود شهر، روستا یا منطقه¬ی عشیره¬ای را مشخص کنید.

• روستاي محل سکونت: چنانچه محل سکونت شما روستا است نام آن را وارد کنید.

• منطقه عشیره‌ای محل سکونت: چنانچه محل سکونت شما منطقه¬ی عشیره¬ای است نام آن را وارد کنید.

• آدرس پستي محل سکونت : آدرس کامل شامل خیابان و کوچه و محله و ... نوشته شود.

• کد پستي۱۰ رقمي سکونت: کد پستی 10 رقمی محل سکونت خود را (مانند 1593833589) به دقت وارد کنید.

• تلفن محل سکونت: تلفن محل سکونت خود را همراه با پیش شماره شهر(مانند 0218894189) به دقت وارد کنید.

9. مدارک و مستندات

شامل مدارکی است که برای دریافت پروانه تولید انفرادی ارائه آن‌ها الزامی است.

• تصویر عکس پرسنلی: فایل اسکن عکس 3*4 مربوط به سال جاری

• تصویر کارت ملی: فایل اسکن تصویر روی کارت ملی

• تصویر شناسنامه: فایل اسکن تصویر صفحه اول شناسنامه

• فایل اسکن تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم

• فایل اسکن گواهی اشتغال به تحصیل

• تصویر مدرک تحصیلی: فایل اسکن تصویر آخرین مدرک تحصیلی، برای اشخاصی که دارای دیپلم و بالاتر هستند ضروری است.

• فایل اسکن تصویر مدرک درجه هنری

• فایل اسکن تصویر گواهی مدرک فنی و حرفه ای

• فایل اسکن تصویر سند مالکیت / اجاره نامه: صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه، مستندات و رضايت نامه مكتوب از شخص مذکور بلامانع است.

• فایل اسکن قبض تلفن / گاز / برق دارای کد پستی

• فایل اسکن فرم تعهدنامه عدم اشتغال

• فایل اسکن فرم تعهدنامه بازدید از محل فعالیت

10. پس از تکمیل کردن فرم بر روی ثبت درخواست کلیک کنید.