راهنماي درخواست صدور پروانه توليد کارگاهي

راهنما

1. پیش از ثبت فرم درخواست صدور پروانه تولید کارگاهی نکات داخل کادر "توجه" را به دقت مطالعه نمایید.

2. درخواست

• تاریخ ثبت درخواست: برابر با تاریخ جاری و غیر قابل تغییر است.

• شخصیت (حقیقی/ حقوقی): در صورتی که برای شرکت یا کارگاه خود درخواست جواز بدهید، میبایست شخصیت حقوقی را انتخاب نمایید.در صورتی که شخصیت حقوقی باشد، فیلد "کد ملی مسئول کارگاه" را مشاهده مینمایید. ابتدا از صفحه اصلی، "ثبت نام صنعتگر/ هنرمند" را انتخاب کرده و مسئول کارگاه را به عنوان شخص حقیقی در سیستم ثبت نمایید. در صورتی که قبلا در سیستم ثبت شده نیازی به ثبت مجدد نمیباشد. سپس کد ملی شخص را وارد کرده و بر روی دکمه "بررسی ثبت مشخصات مسئول کارگاه " کلیک نمایید تا نام و نام خانوادگی و شماره ملی شخص را به شما نمایش دهد.

• نوع درخواست: برابر با انتخاب نوع درخواست است و غیر قابل تغییر می باشد.

• متقاضی: به طور پیش فرض برابر با نام و کد ملی شما و غیر قابل تغییر است.

• وضعیت جواز تاسیس: در صورتی که قبلا جواز تاسیس کارگاه را دریافت کرده اید و گزینه "دارای جواز تاسیس" را انتخاب کنید، فیلد "شماره جواز تاسیس" به شما نشان داده می شود که میبایست شماره جواز خود را انتخاب نمایید.

3. رشته فعالیت

• گروه فعالیت: به ازای هر گروه فعالیت چندین رشته فعالیت وجود دارد و با انتخاب گروه فعالیت، رشته فعالیت مقداردهی می‌شود.

• رشته فعالیت: به ازای هر رشته فعالیت ممکن است چندین زیررشته وجود داشته باشد و با انتخاب رشته فعالیت، زیررشته فعالیت مقداردهی می‌شود.

• زیر رشته فعالیت: به ازای هر رشته فعالیت، ممکن است چندین زیر رشته وجود داشته باشد. در صورتی که مقدار این گزینه خالی باشد، یعنی برای رشته فعالیت شما زیر رشته ای تعریف نشده است.

• شناسه 6 رقمی رشته: به صورت خودکار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• کد رشته در فنی حرفه¬ای: به صورت خودکار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• عنوان رشته در فنی حرفه¬ای: به صورت خود کار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

4. محل فعالیت

• وضعیت مالکیت کارگاه: وضعیت مالکیت کارگاه خود را با توجه به مسکونی، کارگاهی یا اوقافی بودن انتخاب نمایید.

• استان محل فعالیت: استان محل فعالیت خود را با دقت مشخص کنید. چنانچه استان محل فعالیت خود را اشتباه مشخص کنید درخواست شما رد و بررسی نخواهد شد و مجددا باید درخواست خود را ثبت کنید.

• شهر محل فعالیت: شهر محل فعالیت خود را بر اساس استان محل فعالیت خود مشخص کنید.

• نوع محل فعالیت: شهر، روستا یا منطقه عشیره‌ای را مشخص کنید.

• روستاي محل فعالیت: چنانچه محل فعالیت شما روستا است نام آن را وارد کنید.

• منطقه عشیره‌ای فعالیت: چنانچه محل فعالیت شما منطقه¬ی عشیره¬ای است، نام آن را وارد کنید.

• آدرس پستي محل فعالیت: آدرس کامل شامل خیابان و کوچه و محله و ... را با دقت تکمیل کنید.

• کد پستي۱۰ رقمي محل فعالیت: کد پستی 10 رقمی محل فعالیت خود را (مانند 1593833589) به دقت وارد کنید.

• تلفن محل فعالیت: تلفن محل فعالیت خود را به دقت به همراه پیش شماره شهر (مانند 0218894189) وارد کنید.

• فاکس محل فعالیت : فاکس محل فعالیت خود را به دقت به همراه پیش شماره شهر (مانند 0218894189) وارد کنید.

• فاکس محل فعالیت : فاکس محل فعالیت خود را به دقت به همراه پیش شماره شهر (مانند 0218894189) وارد کنید.

• کروکی محل فعالیت: تصویر کروکی محل فعالیت خود را در پیوست قرار دهید.(اختیاری است)

• نقشه محل فعالیت: بر روی نقشه، محل فعالیت خود را مشخص کنید.(اختیاری است)

• درخواست شعبه دوم : در صورتی که درخواست شعبه دوم برای کارگاه خود دارید باید موارد ذیل را تکمیل کنید :

o شهرستان شعبه دوم : شهرستان شعبه دوم خود را بر اساس استان محل فعالیت خود مشخص کنید.

o آدرس کامل شعبه دوم : آدرس کامل شامل خیابان و کوچه و محله و ... را با دقت تکمیل کنید.

o کد پستی ده رقمی شعبه دوم : کد پستی 10 رقمی شعبه دوم خود را (مانند 1593833589) به دقت وارد کنید.

o تلفن شعبه دوم : تلفن شعبه دوم خود را به دقت به همراه پیش شماره شهر (مانند 0218894189) وارد کنید.

o فاکس شعبه دوم : فاکس شعبه دوم خود را به دقت به همراه پیش شماره شهر (مانند 0218894189) وارد کنید.

5. تولید سالیانه

• ميزان توليد ساليانه: میزان تولید سالیانه و همچنین واحد سنجش آن را مشخص کنید.

• ارزش توليد ساليانه: ارزش کالای تولید شده در کارگاه خود در طول یک سال را وارد کنید.

• ميزان فروش ساليانه: فروش تولیدات در طول یک سال را بر مبنای واحد سنجش وارد کنید.

• ميزان صادرات ساليانه(تن): درصورت صادرات محصول، میزان صادرات را در طول یک سال وارد کنید.

• ارزش فروش سالانه: قیمت فروش محصولات تولیدشده در طول یک سال را وارد کنید.

• ارزش صادرات سالانه: درصورت صادرات محصول، ارزش صادرات را بر اساس ريال وارد کنید.

6. وضعیت بیمه کارگران

برای تمامی کارگرانی که در کارگاه مشغول به کار هستند، وضعیت بیمه آن ها را مشخص کنید.

• وضعیت بیمه: دارای چهار مقدار است

1- فاقد بیمه

2- بیمه کارفرما

3- خویش‌فرما

4- قانون بیمه قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی

• شاغل زن: تعداد خانم‌هایی که در کارگاه مشغول کار هستند و دارای وضعیت بیمه مشابه می‌باشند.

• شاغل مرد: تعداد مردهایی که در کارگاه مشغول کار هستند و دارای وضعیت بیمه مشابه می‌باشند.

تعداد کل نیروهای شاغل: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

7. نیروی شاغل

• شاغلين زن(نفر): تعداد کل شاغلین خانمی که در کارگاه کار می‌کنند.

• شاغلین مرد(نفر): تعداد کل شاغلین مردی که در کارگاه کار می‌کنند.

• تعداد کل نيروي شاغل: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• مدیر فنی / استاد کار : در صورت که کارگاه شما داری مدیر فنی یا استاد کار می باشد، ابتدا از صفحه اصلی، "ثبت نام صنعتگر/ هنرمند" را انتخاب کرده و مدیر فنی یا استاد کار را به عنوان شخص حقیقی در سیستم ثبت نمایید. در صورتی که قبلا در سیستم ثبت شده نیازی به ثبت مجدد نمیباشد. سپس کد ملی شخص را وارد کرده و بر روی دکمه "بررسی ثبت مشخصات مدیر فنی / استادکار" کلیک نمایید تا نام و نام خانوادگی و شماره ملی شخص را به شما نمایش دهد.

8. سرمایه گذاری انجام شده

در این بخش تفکیک سرمایه ثابت و سرمایه در گردش صورت می گیرد.

الف-سرمايه ثابت

9- زمین:

• زمين (مترمربع): متراژ زمین کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ارزش زمين: قیمت زمینی که کارگاه در آن قرار دارد را بر اساس ريال وارد کنید.

10- ساختمان:

• ساختمان(مترمربع): متراژ ساختمان کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ارزش ساختمان: ارزش ساختمان کارگاه را بر اساس ريال وارد کنید.

• سالن توليد: متراژ سالن تولید کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ساختمان اداري: متراژ ساختمان اداری کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید .

• انبار: متراژ انبار کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

11- محوطه‌سازی:

• محوطه‌سازی: متراژ محوطه کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ارزش: ارزش کل کارگاه را بر اساس ريال وارد کنید.

12- ابزار تجهیزات کارگاهی:

• نام ابزار و تجهیزات: نام تمامی ابزاری که در کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد را وارد کنید.

• تعداد: تعداد ابزاری که نام آنها در قسمت "نام ابزار و تجهیزات" را می‌نویسید.

• ارزش واحد: ارزش هر واحد از تجهیزات نام‌برده را وارد کنید.( به عنوان مثال در صورتی که تجهیزات شما شامل میز میباشد و تعداد آن در کارگاه شما 7 عدد است، ارزش یک میز را وارد نمایید.)

• جمع ارزش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

ب-سرمايه در گردش

13- مواد اولیه مصرفی براي يک دوره تولید:

• نام مواد اوليه: اسامی هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• واحد اندازه‌گیری: واحد اندازه‌گیری هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• مقدار: مقدار هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• ارزش واحد: ارزش هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• جمع ارزش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• بازار خريد(داخلی/ خارجي): در این قسمت مشخص کنید که مواد اولیه مصرفی را از تولید کننده داخلی تهیه میکنید یا تولید کننده خارجی

14- نيروي انساني شاغل در کارگاه.

• نوع تخصص: تخصص و مهارت افراد مشغول در کارگاه به 4 دسته تقسیم میشود:

1- استادکار

2- کارگر ماهر

3- کارگر نیمه ماهر

4- کارگر ساده

• زن: تعداد خانم‌هایی که در کارگاه مشغول کار هستند و دارای تخصص مشابه می‌باشند.

• مرد: تعداد مردهایی که در کارگاه مشغول کار هستند و دارای تخصص مشابه می‌باشند.

• دستمزد ماهانه: دستمزد ماهیانه‌ای که برای هر فرد با تخصص متفاوت در نظر گرفته‌شده است.

• جمع دستمزد: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

15- انرژي و سوخت مورد نیاز براي يک دوره:

• ميزان برق مصرفي: میزان برق مصرفی کارگاه برای یک دوره مصرف را بر حسب کیلو وات وارد کنید.

• ميزان آب مصرفي: میزان آب مصرفی کارگاه برای یک دوره مصرف را وارد کنید.

• ميزان مصرفي سوخت: میزان مصرفی سوخت کارگاه برای یک دوره مصرف را وارد کنید.

• نوع سوخت مصرفي: نوع سوخت مصرفی را از بین گزینه ها انتخاب کنید.

• ارزش برق مصرفي: ارزش برق مصرفی برای یک دوره مصرف را بر اساس ریال وارد کنید.

• ارزش آب مصرفي: ارزش آب مصرفی برای یک دوره مصرف بر اساس ریال وارد کنید.

• ارزش سوخت مصرفي: ارزش سوخت مصرفی برای یک دوره مصرف را بر اساس ریال وارد کنید.

16- لوازم جانبي و تجهيزات اداري موردنیاز:

• نام لوازم و تجهيزات: نام لوازم و تجهيزات اداري موجود در کارگاه را وارد کنید.

• تعداد: تعداد لوازم و تجهيزات اداري موجود در کارگاه را وارد کنید.

• قيمت واحد: قیمت هر کدام از لوازم و تجهيزات اداري موجود در کارگاه را وارد کنید.

• جمع ارزش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

17- میزان سرمایه گذاری:

• جمع کل سرمایه ثابت: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• جمع کل سرمایه در گردش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• جمع کل سرمایه گذاری انجام شد: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

18. میزان تولید طی سال:

• نام محصول: نام محصولاتی که در کل سال تولید می‌شود را وارد کنید.

• واحد شمارش: واحد شمارشی که برای هرکدام از محصولات استفاده می شود را وارد کنید.

• ميزان توليد: میزان تولید محصولات در طول یک سال را وارد کنید.

• قيمت تمام‌شده واحد: هزینه‌ای که برای تولید هر محصول باید پرداخت شود را وارد کنید.

• ارزش‌افزوده واحد: به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.

• قیمت فروش واحد: قیمت فروش هر محصول را وارد کنید.

19. منابع سرمایه گذاری:

• شخصی: درصورتی‌که سرمایه‌گذاری را خودتان انجام داده‌اید این گزینه را انتخاب ‌کنید.

• مشارکت با دیگران: در صورت مشارکت با دیگران این گزینه را انتخاب کنید.

• تسهیلات بانکی: درصورتی‌که از بانک وام گرفته اید این گزینه را انتخاب کنید. سپس موارد زیر را میبایست تکمیل نمایید:

o مبلغ تسهيلات دريافتي: مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک را به صورت ريال وارد کنید.

o سال جذب تسهيلات: سالی که از بانک تسهیلات دریافت کرده اید.

o ميزان بازپرداخت(سال): میزان بازپرداختی که در طی سال انجام می‌دهید.

o منبع تأمین تسهيلات

o نام بانک عامل: نام بانکی که از آن تسهیلات دریافت کرده اید.

o قانون

o تبصره

o سایر

20. مدارک و پیوست ها:

• تصویر عکس پرسنلی: فایل اسکن عکس 3*4 مربوط به سال جاری

• تصویر کارت ملی: فایل اسکن تصویر روی کارت ملی

• تصویر شناسنامه: فایل اسکن تصویر صفحه اول شناسنامه

• تصویر مدرک تحصیلی: فایل اسکن تصویر آخرین مدرک تحصیلی، برای اشخاصی که دارای دیپلم و بالاتر هستند، ضروری است.

• تصویر مدرک درجه هنری

• فایل اسکن تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم(این گزینه تنها برای آقایان می باشد.)

• فایل اسکن فرم تعهدنامه عدم اشتغال

• فایل اسکن مدارک مربوط به مدیر فنی یا استاد کار

• فایل اسکن گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار یا کارگر ماهر

• فایل اسکن فرم تعهد نامه بازدید از محل فعالیت

• فایل اسکن تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید

• فایل اسکن لیست بیمه کارگران شاغل در کارگاه

• فایل اسکن سند مالکیت/ اجاره نامه

• فایل اسکن قبض برق / گاز / تلفن دارای کد پستی

• اصل و تصوير اساسنامه شرکت: برای افراد حقوقی الزامی است.

• تصوير روزنامه رسمي: برای افراد حقوقی الزامی است.

• تصوير گزارش حسابرسي سالانه شرکت: برای افراد حقوقی الزامی است.

21- پس از تکمیل اطلاعات روی ثبت درخواست کلیک کنید.