راهنماي درخواست صدور جواز تاسيس کارگاه

راهنما

1. پیش از ثبت فرم درخواست صدور جواز تاسیس کارگاه نکات داخل کادر "توجه" را به دقت مطالعه نمایید.

2. درخواست

• تاریخ ثبت درخواست: برابر با تاریخ جاری و غیر قابل تغییر است.

• شخصیت (حقیقی/ حقوقی): در صورتی که برای شرکت یا کارگاه خود درخواست جواز بدهید، میبایست شخصیت حقوقی را انتخاب نمایید.در صورتی که شخصیت حقوقی باشد، فیلد "کد ملی مسئول کارگاه" را مشاهده مینمایید. ابتدا از صفحه اصلی، "ثبت نام صنعتگر/ هنرمند" را انتخاب کرده و مسئول کارگاه را به عنوان شخص حقیقی در سیستم ثبت نمایید. در صورتی که قبلا در سیستم ثبت شده نیازی به ثبت مجدد نمیباشد. سپس کد ملی شخص را وارد کرده و بر روی دکمه "بررسی ثبت مشخصات مسئول کارگاه " کلیک نمایید تا نام و نام خانوادگی و شماره ملی شخص را به شما نمایش دهد.

• نوع درخواست: برابر با انتخاب نوع درخواست است و غیر قابل تغییر می باشد.

• متقاضی: به طور پیش فرض برابر با مشخصات فردی و کد ملی شما و غیر قابل تغییر است.

3. رشته فعالیت

• گروه فعالیت: به ازای هر گروه فعالیت چندین رشته فعالیت وجود دارد و با انتخاب گروه فعالیت، رشته فعالیت مقداردهی می‌شود.(قبل از تکمیل رشته فعالیت به صفحه ی راهنمای استفاده از خدمات مراجعه کرده و راهنمای "گروه فعالیت - رشته فعالیت – زیر رشته فعالیت" را مطالعه نمایید.)

• رشته فعالیت: به ازای هر رشته فعالیت ممکن است چندین زیررشته وجود داشته باشد و با انتخاب رشته فعالیت، زیررشته فعالیت مقداردهی می‌شود.

• زیر رشته فعالیت: به ازای هر رشته فعالیت، ممکن است چندین زیر رشته وجود داشته باشد. در صورتی که مقدار این گزینه خالی باشد، یعنی برای رشته فعالیت شما زیر رشته ای تعریف نشده است.

• شناسه 6 رقمی رشته: به صورت خودکار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• کد رشته در فنی حرفه¬ای: به صورت خودکار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• عنوان رشته در فنی حرفه¬ای: به صورت خود کار مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

4. محل فعالیت

• نوع درخواست : نوع درخواست یکی از انواع زیر انتخاب می شود :

o تجهیز و تکمیل

o توسعه کارگاه

o احداث (دارای زمین)

o احداث (فاقد زمین)

• وضعیت مالکیت کارگاه: وضعیت مالکیت کارگاه خود را با توجه به مسکونی، کارگاهی یا اوقافی بودن انتخاب نمایید.

• استان محل فعالیت: استان محل فعالیت خود را با دقت مشخص کنید. چنانچه استان محل فعالیت خود را اشتباه مشخص کنید درخواست شما رد و بررسی نخواهد شد و مجددا باید درخواست خود را ثبت کنید.

• شهر محل فعالیت: شهر محل فعالیت خود را بر اساس استان محل فعالیت خود مشخص کنید.

• نوع محل فعالیت: شهر، روستا یا منطقه عشیره‌ای را مشخص کنید.

• روستاي محل فعالیت: چنانچه محل فعالیت شما روستا است نام آن را وارد کنید.

• منطقه عشیره‌ای فعالیت: چنانچه محل فعالیت شما منطقه¬ی عشیره¬ای است، نام آن را وارد کنید.

• آدرس پستي محل فعالیت: آدرس کامل شامل خیابان و کوچه و محله و ... را با دقت تکمیل کنید.

• کد پستي۱۰ رقمي محل فعالیت: کد پستی 10 رقمی محل فعالیت خود را (مانند 1593833589) به دقت وارد کنید.

• تلفن محل فعالیت: تلفن محل فعالیت خود را به دقت به همراه پیش شماره شهر (مانند 0218894189) وارد کنید.

• کروکی محل فعالیت: تصویر کروکی محل فعالیت خود را در پیوست قرار دهید.(اختیاری است)

• نقشه محل فعالیت: بر روی نقشه، محل فعالیت خود را مشخص کنید.(اختیاری است)

• دارای سابقه فعالیت : چنانچه دارای سابقه فعالیت در رشته مورد نظر هستیدهستید باید تاریخ دقیق شروع فعالیت در رشته مورد نظر را وارد کنید

5. محل سکونت

محل سکونت هر شخص شامل موارد زیر است که باید به‌طور دقیق کامل شود.

• استان محل سکونت: استان محل سکونت خود را مشخص کنید. استان محل سکونت و استان محل فعالیت باید یک استان انتخاب شود.(به عنوان مثال استان محل فعالیت اصفهان و استان محل سکونت اصفهان) چنانچه دو استان متفاوت انتخاب شود، سیستم اجازه ثبت اطلاعات را به شما نخواهد داد.

• شهر محل سکونت: شهر محل سکونت خود را بر اساس استان محل سکونت خود مشخص کنید.

• نوع محل سکونت: نوع محل سکونت خود شهر، روستا یا منطقه¬ی عشیره¬ای را مشخص کنید.

• روستاي محل سکونت: چنانچه محل سکونت شما روستا است نام آن را وارد کنید.

• منطقه عشیره‌ای محل سکونت: چنانچه محل سکونت شما منطقه¬ی عشیره¬ای است نام آن را وارد کنید.

• آدرس پستي محل سکونت : آدرس کامل شامل خیابان و کوچه و محله و ... نوشته شود.

• کد پستي۱۰ رقمي سکونت: کد پستی 10 رقمی محل سکونت خود را (مانند 1593833589) به دقت وارد کنید.

• تلفن محل سکونت: تلفن محل سکونت خود را همراه با پیش شماره شهر(مانند 0218894189) به دقت وارد کنید.

6. تولید سالیانه

• پیش بینی ميزان توليد ساليانه:پیش بینی میزان تولید سالیانه و همچنین واحد سنجش آن را مشخص کنید.

• پیش بینی ارزش توليد ساليانه: پیش بینی ارزش کالای تولید شده در کارگاه خود در طول یک سال را وارد کنید.

7. سرمایه گذاری انجام شده

در این بخش تفکیک سرمایه ثابت و سرمایه در گردش صورت می گیرد.

الف-سرمايه ثابت

8- زمین:

• زمين (مترمربع): متراژ زمین کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ارزش زمين: قیمت زمینی که کارگاه در آن قرار دارد را بر اساس ريال وارد کنید.

9- ساختمان:

• ساختمان(مترمربع): متراژ ساختمان کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ارزش ساختمان: ارزش ساختمان کارگاه را بر اساس ريال وارد کنید.

• سالن توليد: متراژ سالن تولید کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ساختمان اداري: متراژ ساختمان اداری کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید .

• انبار: متراژ انبار کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

10- محوطه‌سازی:

• محوطه‌سازی: متراژ محوطه کارگاه را بر حسب متر مربع وارد کنید.

• ارزش: ارزش کل کارگاه را بر اساس ريال وارد کنید.

11- ابزار تجهیزات کارگاهی:

• نام ابزار و تجهیزات: نام تمامی ابزاری که در کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد را وارد کنید.

• تعداد: تعداد ابزاری که نام آنها در قسمت "نام ابزار و تجهیزات" را می‌نویسید.

• ارزش واحد: ارزش هر واحد از تجهیزات نام‌برده را وارد کنید.( به عنوان مثال در صورتی که تجهیزات شما شامل میز میباشد و تعداد آن در کارگاه شما 7 عدد است، ارزش یک میز را وارد نمایید.)

• جمع ارزش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

ب-سرمايه در گردش

12- مواد اولیه مصرفی براي يک دوره تولید:

• نام مواد اوليه: اسامی هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• واحد اندازه‌گیری: واحد اندازه‌گیری هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• مقدار: مقدار هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• ارزش واحد: ارزش هرکدام از مواد اولیه مصرفی برای دوره تولید را وارد کنید.

• جمع ارزش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• بازار خريد(داخلی/ خارجي): در این قسمت مشخص کنید که مواد اولیه مصرفی را از تولید کننده داخلی تهیه میکنید یا تولید کننده خارجی

13- نيروي انساني شاغل در کارگاه.

• نوع تخصص: تخصص و مهارت افراد مشغول در کارگاه به 4 دسته تقسیم میشود:

1- استادکار

2- کارگر ماهر

3- کارگر نیمه ماهر

4- کارگر ساده

• زن: تعداد خانم‌هایی که در کارگاه مشغول کار هستند و دارای تخصص مشابه می‌باشند.

• مرد: تعداد مردهایی که در کارگاه مشغول کار هستند و دارای تخصص مشابه می‌باشند.

• دستمزد ماهانه: دستمزد ماهیانه‌ای که برای هر فرد با تخصص متفاوت در نظر گرفته‌شده است.

• جمع دستمزد: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

14- انرژي و سوخت مورد نیاز براي يک دوره:

• ميزان برق مصرفي: میزان برق مصرفی کارگاه برای یک دوره مصرف را بر حسب کیلو وات وارد کنید.

• ميزان آب مصرفي: میزان آب مصرفی کارگاه برای یک دوره مصرف را وارد کنید.

• ميزان مصرفي سوخت: میزان مصرفی سوخت کارگاه برای یک دوره مصرف را وارد کنید.

• نوع سوخت مصرفي: نوع سوخت مصرفی را از بین گزینه ها انتخاب کنید.

• ارزش برق مصرفي: ارزش برق مصرفی برای یک دوره مصرف را بر اساس ریال وارد کنید.

• ارزش آب مصرفي: ارزش آب مصرفی برای یک دوره مصرف بر اساس ریال وارد کنید.

• ارزش سوخت مصرفي: ارزش سوخت مصرفی برای یک دوره مصرف را بر اساس ریال وارد کنید.

15- لوازم جانبي و تجهيزات اداري موردنیاز:

• نام لوازم و تجهيزات: نام لوازم و تجهيزات اداري موجود در کارگاه را وارد کنید.

• تعداد: تعداد لوازم و تجهيزات اداري موجود در کارگاه را وارد کنید.

• قيمت واحد: قیمت هر کدام از لوازم و تجهيزات اداري موجود در کارگاه را وارد کنید.

• جمع ارزش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

16- میزان سرمایه گذاری:

• جمع کل سرمایه ثابت: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• جمع کل سرمایه در گردش: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

• جمع کل سرمایه گذاری انجام شد: توسط سیستم مقدار دهی می شود و غیر قابل تغییر است.

17. میزان تولید طی سال:

• نام محصول: نام محصولاتی که در کل سال تولید می‌شود را وارد کنید.

• واحد شمارش: واحد شمارشی که برای هرکدام از محصولات استفاده می شود را وارد کنید.

• ميزان توليد: میزان تولید محصولات در طول یک سال را وارد کنید.

• قيمت تمام‌شده واحد: هزینه‌ای که برای تولید هر محصول باید پرداخت شود را وارد کنید.

• ارزش‌افزوده واحد: به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.

• قیمت فروش واحد: قیمت فروش هر محصول را وارد کنید.

18. منابع سرمایه گذاری:

• شخصی: درصورتی‌که سرمایه‌گذاری را خودتان انجام داده‌اید این گزینه را انتخاب ‌کنید.

• مشارکت با دیگران: در صورت مشارکت با دیگران این گزینه را انتخاب کنید.

• تسهیلات بانکی: درصورتی‌که از بانک وام گرفته اید این گزینه را انتخاب کنید. سپس موارد زیر را میبایست تکمیل نمایید:

o مبلغ تسهيلات دريافتي: مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک را به صورت ريال وارد کنید.

o سال جذب تسهيلات: سالی که از بانک تسهیلات دریافت کرده اید.

o ميزان بازپرداخت(سال): میزان بازپرداختی که در طی سال انجام می‌دهید.

o منبع تأمین تسهيلات

o نام بانک عامل: نام بانکی که از آن تسهیلات دریافت کرده اید.

o قانون

o تبصره

o سایر

19. مدارک و پیوست ها:

• تصویر عکس پرسنلی: فایل اسکن عکس 3*4 مربوط به سال جاری

• تصویر کارت ملی: فایل اسکن تصویر روی کارت ملی

• تصویر شناسنامه: فایل اسکن تصویر صفحه اول شناسنامه

• تصویر مدرک تحصیلی: فایل اسکن تصویر آخرین مدرک تحصیلی، برای اشخاصی که دارای دیپلم و بالاتر هستند، ضروری است.

• تصویر مدرک درجه هنری

• فایل اسکن تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم(این گزینه تنها برای آقایان می باشد.)

• فایل اسکن گواهی اشتغال به کار در شغل استاد کار یا کارگر ماهر از محل کار سابق

• فایل اسکن تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه فعالیت تولید در رشته مورد تقاضا

• فایل اسکن سند مالکیت / اجاره نامه